Veelgestelde vragen

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Allereerst dient u zich bij ons in te schrijven. Een aanvraagformulier woonruimte kunt u via deze site downloaden. Inschrijven bij ons is kosteloos.

Let op dat bij het aanvraagformulier diverse bescheiden meegezonden dienen te worden, zoals een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van zowel de aanvrager(ster) als een eventuele echtgeno(o)t(e)/ partner. Daarnaast dient een hypotheek- of verhuurderverklaring (incl. firmastempel en handtekening) te worden overlegd van uw huidige hypotheekverstrekker of verhuurder. In de situatie dat u bij derden inwoont (of als er geen firmastempel aanwezig is) dan dienen wij een recent uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (bevolkingsregister) van zowel de aanvrager(ster) als een eventuele echtgeno(o)t(e)/ partner te ontvangen.

Indien u in LOONDIENST bent dienen wij verder te ontvangen een recente werkgeversverklaring(incl. firmastempel en handtekening) en een dito salarisstrook van zowel de aanvrager(ster) als een eventuele echtgeno(o)t(e)/ partner.

Indien uw ZELFSTANDIGE bent dienen wij aanslagen van de inkomstenbelasting te ontvangen van het afgelopen boekjaar en van het jaar daaraan voorafgaand. Vervolgens dienen wij een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel te ontvangen.

Indien u PARTICULIER bent dienen wij van u te ontvangen de meest recente jaaropgave(n) waaruit de hoogte van uw inkomen of uitkering blijkt.

Alleen een compleet aanvraagformulier wordt door ons in behandeling genomen. Mochten wij een aanvraagformulier van u ontvangen waarbij niet alle van toepassing zijnde bescheiden zijn bijgevoegd, dan wordt deze door ons niet in behandeling genomen en retourneren wij deze aanvraag aan u. Inschrijven is geheel kosteloos.

De formulieren dient u eerst te downloaden en daarna uit te printen. Wij verzoeken u alle formulieren volledig in te vullen en het per post aan ons te versturen. Formulieren die niet volledig ingevuld zijn en/of waarbij de gevraagde bijlagen ontbreken worden door ons niet in behandeling genomen.

Indien u niet over een printer beschikt kunt u telefonisch contact met ons opnemen zodat wij het aanvraagformulier per post kunnen toesturen.

Voor onze huurwoningen stellen wij een inkomenseis. Deze inkomenseis is het bruto inkomen dat u minimaal dient te verdienen. Dit bedrag is exclusief vakantiegeld, overwerktoeslag en/of overige toeslagen. Een vaste 13e maand of eindejaarsuitkering kan wel worden meegerekend. De genoemde inkomenseis kunt u samen met eventuele echtgeno(o)t(e)/ partner verdienen. Indien u jonger bent dan 35 jaar tellen wij het laagste inkomen slechts voor de helft mee. Een vast dienstverband is, zowel van de aanvrager(ster) als een eventuele echtgeno(o)t(e)/ partner, een vereiste.

Allereerst dient u zich bij ons in te schrijven. Een aanvraagformulier garage kunt u via deze site downloaden.

Let op dat bij het aanvraagformulier een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van zowel de aanvrager(ster) als een eventuele echtgeno(o)t(e)/ partner meegezonden dient te worden.

Alleen een compleet aanvraagformulier wordt door ons in behandeling genomen. Mochten wij een aanvraagformulier van u ontvangen waarbij niet alle van toepassing zijnde bescheiden zijn bijgevoegd, dan wordt deze niet in behandeling genomen en retourneren wij deze aanvraag aan u.

De formulieren dient u eerst te downloaden en daarna uit te printen. Wij verzoeken u alle formulieren volledig in te vullen en aan onderstaand adres per post te versturen. Formulieren die niet volledig ingevuld zijn en/of waarbij de gevraagde bijlagen ontbreken worden door ons niet in behandeling genomen.

Indien u niet over een printer beschikt kunt u telefonisch contact met ons opnemen zodat wij het aanvraagformulier per post kunnen toesturen.

Nadat wij uw aanvraag per post hebben ontvangen en beoordeeld, zullen wij u schriftelijk berichten. Afhankelijk van de beoordeling ontvangt u van ons een afwijzing of bericht dat wij u op de wachtlijst hebben geplaatst, dan wel kunnen wij u een passende aanbieding doen.

Op het moment dat wij een passende garage beschikbaar hebben, ontvangt u van ons een schriftelijke aanbieding waarin onder andere huurprijs, bijkomende kosten en de ingangsdatum van de huurovereenkomst staan vermeld. Op het moment dat u akkoord gaat met onze aanbieding, ondertekent u (en uw eventuele echtgeno(o)t(e)/partner) de aanbieding en stuurt u deze aan ons retour.

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar en loopt vervolgens door voor onbepaalde tijd, waarbij de huurovereenkomst door de huurder is op te zeggen met een opzegtermijn van minimaal 1 maand.

Mocht de woning aan één van de partijen zijn toegewezen bij de echtscheiding, behoeft geen allonge te worden opgemaakt. De uitspraak van de echtscheiding is bindend. Wij dienen een kopie te ontvangen van de uitspraak van de echtscheiding. Voor deze wijziging zullen wij u geen kosten in rekening brengen.

Wanneer de woning niet is toegewezen in de uitspraak van de echtscheiding dienen wij eveneens een kopie te ontvangen van de uitspraak van de echtscheiding.
Voor deze wijziging geldt de procedure zoals hierboven beschreven staat bij het wijzigen van twee namen naar één naam.

Uw huurovereenkomst staat op één naam en u wenst dit voortaan op twee namen voort te zetten:
– Als u getrouwd bent of u bent een geregistreerd partnerschap aangegaan is uw partner van rechtswege medehuurder geworden. Dit dient u schriftelijk aan ons kenbaar te maken, hierbij dient u een kopie van de trouwakte mee te zenden. Voor deze wijziging zullen wij u geen kosten in rekening brengen.

– Als u niet getrouwd bent en u wilt de huurovereenkomst mede op naam van uw partner stellen, dienen wij een schriftelijk verzoek van beide partijen te ontvangen. Dit verzoek dient door beide partijen te worden ondertekend.
Voor deze wijziging geldt de procedure zoals hierboven beschreven staat bij het wijzigen van twee namen naar één naam. Tevens dient u een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs mee te zenden.

Wanneer er een wijziging optreedt in de persoonlijke omstandigheden van de huurder(s) zoals overlijden van een van de huurders, echtscheiding, huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, dient dit schriftelijk aan de verhuurder kenbaar gemaakt te worden onder opgave van de juiste persoonsgegevens.

Uw huurovereenkomst staat op twee namen en u wenst dit voortaan op één naam voort te zetten:
– Allereerst dienen wij van u beiden een schriftelijk verzoek te ontvangen waarbij aangegeven wordt dat de ene partij afstand doet van de huurovereenkomst en de andere partij de huurovereenkomst alleen zal voortzetten. Dit verzoek dient door beide partijen te worden ondertekend.

– Van de persoon die de huurovereenkomst alleen wenst voort te zetten, dienen wij een recente salarisstrook en werkgeversverklaring (incl. firmastempel en handtekening) te ontvangen.

Door ons zal worden beoordeeld of wij akkoord zullen gaan met deze naamswijziging van de huurovereenkomst.

Indien wij akkoord gaan met deze naamswijziging dient dit vastgelegd te worden in een allonge. Hieraan zijn kosten verbonden.

Wanneer er een wijziging optreedt in de persoonlijke omstandigheden van de huurder(s) zoals overlijden van een van de huurders, echtscheiding, huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, dient dit schriftelijk aan de verhuurder kenbaar gemaakt te worden onder opgave van de juiste persoonsgegevens.

Uw huurovereenkomst staat op twee namen en u wenst dit voortaan op één naam voort te zetten:
– Allereerst dienen wij van u beiden een schriftelijk verzoek te ontvangen waarbij aangegeven wordt dat de ene partij afstand doet van de huurovereenkomst en de andere partij de huurovereenkomst alleen zal voortzetten. Dit verzoek dient door beide partijen te worden ondertekend.

– Van de persoon die de huurovereenkomst alleen wenst voort te zetten, dienen wij een recente salarisstrook en werkgeversverklaring (incl. firmastempel en handtekening) te ontvangen.

Door ons zal worden beoordeeld of wij akkoord zullen gaan met deze naamswijziging van de huurovereenkomst.

Indien wij akkoord gaan met deze naamswijziging dient dit vastgelegd te worden in een allonge. Hieraan zijn kosten verbonden.

Indien u de huur van uw woning/garage wilt opzeggen kan dit alleen per de eerste van de maand. Daarbij dient u een opzegtermijn van één kalendermaand in acht te nemen. Deze opzegging dient u, rechtsgeldig door u en uw eventuele echtgeno(o)t(e)/ partner ondertekend, per aangetekende post te verzenden aan;

Compact Real Estate Services B.V.
Koninginneweg 11
1217 KP Hilversum

Wij verzoeken u vriendelijk in de opzeggingsbrief uw (nieuwe) adres en telefoonnummer(s) waarop u bereikbaar bent te vermelden.

Reparatieverzoeken kunnen op werkdagen tijdens kantooruren telefonisch worden doorgegeven aan onze servicedesk op telefoonnummer 035-7676328.

Voor zeer urgente zaken kunt u ook buiten kantoortijden bellen en wordt u doorverbonden.

Niet spoedeisende reparatieverzoeken kunt u schriftelijk doen of via het online storingenformulier.

Raadpleeg altijd eerst de lijst van het “besluit kleine herstellingen” aangezien niet alle reparaties aan uw woning voor rekening van de verhuurder komen. Deze lijst maakt onderdeel uit van het Besluit Kleine Herstellingen, vastgelegd in artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Bomen, struiken en klimopbegroeiingen maken de tuin voller en mooi groen. Heeft u er echter wel eens bij stilgestaan dat deze begroeiingen behoorlijke schade kunnen aanrichten? Klimop tegen de gevel of de berging kan tussen de kozijnen en/of de dakbedekking gaan groeien en lekkages veroorzaken. U dient er dan ook voor te zorgen dat kozijnen, daken en dakranden ruim vrij blijven van klimop.

Voor boomwortels geldt in het algemeen dat er net zoveel wortels onder de grond zitten als de boom boven de grond uitsteekt. Deze wortels kunnen veel schade aanrichten aan water-, elektriciteit- en rioleringsleidingen die daar kunnen lopen. Grote bomen in de tuin kunnen ook veel licht wegnemen uit uw woning, maar ook zonder dat u dat in de gaten heeft, bij uw buren. Mede hierdoor is het nodig dat bomen en struiken tijdig gesnoeid worden.

In het dagelijks leven van de Nederlanders is schoon drinkwater een onopgemerkt comfort. De watervoorziening wordt pas actueel wanneer er iets mis is. Bijvoorbeeld wanneer de kwaliteit in het geding is door besmetting van legionella. Het gevaar op besmetting in huis is heel erg klein. De eigenaar van het waterleidingnet buiten de woning draagt er zorg voor dat daar geen besmetting kan optreden. In de woning kan de besmetting alleen optreden wanneer het water langdurig stil staat bij een bepaalde temperatuur. Het is daarom raadzaam om het water eerst een paar minuten te laten stromen als de waterleiding een aantal dagen stil heeft gestaan, bijvoorbeeld als u op vakantie bent geweest.

Het komt voor dat mensen last hebben van vocht in huis. Vaak wordt gedacht dat de vochtoverlast van buiten komt: “optrekkend vocht” of “doorslaande muren” worden dan als oorzaak genoemd. In de praktijk blijkt echter dat dit vocht vooral van binnenuit komt. Het meeste vocht is zogenaamd “leefvocht”. Door mensen, huisdieren en planten, koken en drogen van de was kan per dag tussen de 10 en 15 liter water in de vorm van waterdamp in huis komen.

Het blijft daarom belangrijk dat u voldoende ventileert in de woning. Dit kan gebeuren in ruimten waar permanent mensen aanwezig zijn, zoals de woonkamer, door de mechanische ventilatie en/of door de ventilatieopeningen bij de ramen. Daarnaast is het belangrijk om ruimtes waar veel vocht wordt geproduceerd en waar niet permanent mensen aanwezig zijn te luchten. Dit geldt o.a. voor de slaapkamers, de badkamer en eventueel een ruimte waar was te drogen hangt. Dit luchten kunt u doen door het openzetten van een raam gedurende circa een half uur. Denk er dan wel aan om de radiatoren van de verwarming dicht te draaien voor u de ramen open zet.

Comments are closed.